Privacyverklaring 

Apotheek De Drie Stellingen

Laatste wijziging privacy statement
Apotheek De Drie Stellingen: 03 FEB 2021 

Algemeen
Om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen, leggen wij diverse persoonsgegevens vast. Apotheek De Drie Stellingen hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan ook volledig in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor: 

  • Het verlenen van farmaceutische zorg en de bijbehorende administratie 
  • Doelmatig beheer en beleid 
  • Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting, uitsluitend in geanonimiseerde vorm. 

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. 

Wij hebben een elektronische koppeling met de huisartspraktijken in Oosterwolde en Appelscha. Bent u zowel bij één van deze huisartspraktijken als Apotheek De Drie Stellingen ingeschreven, dan maken uw huisarts en apotheek gebruik van dezelfde stamgegevens (naam/adres/woonplaats; verzekeringsgegevens, telefoonnummer en e-mailadres) en medicatiegegevens (verstrekte medicatie, contra-indicaties en allergie-informatie). Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken en ziekenhuizen. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een urgente zorgvraag of na uw toestemming. Voor het delen van gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) vragen wij uw toestemming. Ook voor het raadplegen van diagnostische waarden vragen wij uw toestemming. Verleende toestemmingen kunt u te allen tijde intrekken. Apotheek De Drie Stellingen heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Onze medewerkers hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Het beveiligingsniveau van onze systemen is in overeenstemming met de verwachtingen, die in het maatschappelijk verkeer leven met betrekking tot partijen als Apotheek De Drie Stellingen, en ingeregeld met inachtneming van de normen die gelden voor ISO27001 en NEN 7510 e.v. 

Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden van de wachtruimte en van de buitenzijde van het pand vastgelegd. Deze beelden worden na 50 dagen verwijderd. 

Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Cookies
Bij het bezoeken van onze website worden in de regel enkele technische gegevens door uw computer geautomatiseerd aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internetbrowser en de internetpagina. Deze gegevens zijn geen persoonsgegevens, omdat Apotheek De Drie Stellingen aan de hand van deze gegevens uw identiteit niet kan achterhalen. Mogelijk kan Google, of een andere fabrikant van een zoekmachine, op basis van 

de door hen verzamelde gegevens wel uw identiteit achterhalen. Apotheek De Drie Stellingen is daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Meer informatie over uw privacy in verband met zoekmachines leest u bijvoorbeeld in de privacyverklaring van Google. 

Uw rechten
Een belangrijk aspect van de AVG is dat personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt bepaalde rechten hebben. Door gebruik te maken van deze rechten heeft u meer zeggenschap over uw gegevens. U heeft de volgende rechten: 

  • Het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken 
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens, voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad 
  • Het recht op verwijdering. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moet blijven. 
  • Het recht op rectificatie en aanvulling 
  • Het recht op bezwaar 
  • Het recht op beperking 
  • Het recht op overdracht 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling, schriftelijk of per e-mail kenbaar maken. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen. 

Klachten
Mocht u onverhoopt klachten hebben over onze verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u hiervoor terecht bij onze apothekers of functionaris voor gegevensbescherming. Aangezien wij waarde hechten aan rechtstreekse communicatie, stellen we deze mogelijkheid voorop. 

Daarnaast kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de Nederlandse onafhankelijke toezichthouder op het gebruik van persoonsgegevens. Meer informatie over de AP vindt u op hun website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Contact
Apotheek de Drie Stellingen Brink 1-101,
8431 LD Oosterwolde
Tel: 0516 515 001
E-mail: oosterwolde@dedriestellingen.nl

Vaart Zuidzijde 60,
8426 AG Appelscha
Tel: 0516 432 722
E-mail: appelscha@dedriestellingen.nl

Functionaris voor gegevensbescherming
E-mail: fg@dedriestellingen.nl